| |     latinica | english  
Насловна
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Избори за председника Републике Србије - гласање у иностранству

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (11. марта 2017. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

 


Сагласно члану 16. став 1. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије" број 104/2009 и 99/2011) подносим:

3АХТЕВ
ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1. Име и презиме
2. Датум и место рођења
3. Пол
4. Име једног од родитеља
I    I    I    I    I 1 1 I 1 1
5. Јединствени матични број грађана
6. Број путне исправе
7. Место, општина и адреса пребивалишта у Р. Србији
8. Место и адреса боравишта за интерно расељена лица
9. Назив стране државе у којој бирач има боравиште

10. Место и адреса бирача у иностранству
11. Бирачко место на коме се гласа (ДКП/односно објекат где се гласа, град, држава)

У
/место/ /датум/

Подносилац захтева


(Име и презиме - потпис)
Проверу истоветности података уписаних у захтев и лична документа. извршио је службеник ДКП задужен за изборе1
(Име и презиме и контакт телефон службеника)
1 Напомена: погрешан ЈМБГ или број путне исправе. односно нетачни или непотпуни подаци, могу бити основ за доношење решења о одбијању захтева.


(Контакт те.тефон/е-mail)

 


Сагласно члану 16. став 1. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије" број 104/2009 и 99/2011) подносим:

3АХТЕВ
ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У
ИНОСТРАНСТВУ
1. Име и презиме
2. Датум и место рођења
3. Пол

4. Име једног од родитеља
5. Јединствени матични број грађана

6. Број путне исправе
7. Место, општина и адреса пребивалишта у Р. Србији
8. Место и адреса боравишта за интерно расељена лица
9. Назив стране државе у којој бирач има боравиште

10. Место и адреса бирача у иностранству
11. Бирачко место на коме се гласа (ДКП/односно објекат где се гласа, град, држава)

У , .
/место/ /датум/

Подносилац захтева


(Име и ирезиме - потпис)
Проверу истоветности података уписаних у захтев и лична документа, извршио је службеник ДКП задужен за изборе1
(Име и презиме и контакт телефон службеника)
1 Напомена: погрешан ЈМБГ или број путне исправе. односно нетачни или непотиуни подаци, могу бити основ за доношење решења о одбијању захтева.


(Контакт телефон/е-mail)
 Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Број: 401- 255/2017-001
13. фебруар 2017. године
Београд


ПОЗИВ
за пријаву потраживања по основу девизне штедње


Министарство финансија - Управа за јавни дуг, на основу члана 10. став 1. Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС", број 108/16), позива држављане бивших република СФРЈ, који су до 27. априла 1992 године девизну штедњу положили код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, као и држављане Републике Србије, који су до 27 априла 1992. године девизну штедњу положили код филијала банака са седиштем на територији Републике Србије, а које су се налазиле на територијама бивших република СФРЈ, да пријаве своја потраживања
Пријава потраживања може се послати путем поште на адресу: Република Србија, Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Сремска 3-5, Поштански преградак: 570, 11000 Београд 6. са назнаком „Пријава потраживања по основу девизне штедње", почев од дана објављивања овог позива.
Пријава потраживања може се и непосредно предати од 6. марта 2017. године на шалтерима Министарства финансија - Управе за јавни дуг (у даљем тексту: Управа), Сремска 3-5, Београд, радним данима од 08:00 до 16:00 часова
Пријем пријава потраживања може се заказати преко бројева телефона:
+381 11 2021 300; +381 11 2021 301.
Пријава потраживања не може се поднети електронским путем.
Пријава потраживања подноси се на Обрасцу 1 - Пријава потраживања који је одштампан уз овај позив Образац 1. - Пријава потраживања подноси се у три примерка.
Образац се може преузети на интернет страницама Министарства финансија www.mfin.gov.rs, Управе www.javnidug.gov.rs. Агенције за осигурање депозита www.aod.rs и Народне банке Србије www.nbs.rs, Образац се може преузети и на шалтерима Управе, на којима се предаје пријава потраживања
Уз пријаву потраживања девизни штедиша је дужан да поднесе следећу документацију:
1) оверену копију личне карте или пасоша девизног штедише;
2) оригинал уверења надлежног органа о променама пребивалишта;
3) оригинал девизне штедне књижице;
4) оригинал изјаве девизног штедише дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, оверене код надлежних органа, да своју девизну штедњу није пренео на друго лице;
5) оригинал потврде надлежних органа и институција бивших република СФРЈ на чијој територији су се налазиле филијале банака у којима је положена штедња, о томе да девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то право признато од стране бивших република СФРЈ (информација ће бити доступна на сајту Управе www.javnidug.gov.rs);


6) оригинале потврда надлежних органа и институција свих бивших република СФРЈ у којима је девизни штедиша имао пребивалиште, о томе да девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то право признато од стране бивших република СФРЈ - ако је мењао пребивалиште у више република;
7) оригинал извода из матичне књиге венчаних или други документ из кога се види промена личног имена (име и презиме),
8) оригинал извода из матичне књиге рођених малолетног лица које је наследник штедње.
У случају кад се о неком од напред наведених докумената води службена евиденција код органа у Републици Србији, а није достављен уз пријаву потраживања, Управа ће такав документ прибавити по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак
Ако пријаву потраживања у име и за рачун девизног штедише подноси овлашћено лице, то лице, поред наведене документације под тач. 1) до 8) доставља оверену копију своје личне карте или пасоша, као и оригинал овлашћења који је надлежни орган оверио након дана објављивања позива за пријаву потраживања.
Ако је девизна штедња стечена наслеђивањем, наследник девизне штедње, поред документације наведене под тач. 1) до 8), доставља оригинал уверења надлежног органа о променама пребивалишта оставиоца, оригинал потврде наведене под тач. 5) и 6) које се односе на оставиоца, оригинал извода из матичне књиге умрлих, као и оригинал правноснажног решења о наслеђивању. Када је један од наследника уз пријаву потраживања поднео ову документацију, остали наследници могу о томе обавестити Управу и тада се сматра да су и они поднели ту документацију.
Ако је више наследника девизне штедње, сваки наследник подноси пријаву потраживања за свој наследни део у складу са овим позивом .Када је један од наследника уз пријаву потраживања поднео оригинал девизне штедне књижице или ако је један од наследника остварио своје право на наплату девизне штедње у складу са прописима Републике Србије, сматра се да су и остали наследници поднели оригинал те књижице о чему обавештавају Управу.
Ако је власник девизне штедње умро, а није правноснажно окончан поступак за расправљање заоставштине, наследник може поднети пријаву потраживања која садржи податке о власнику девизне штедње који је умро и уз коју доставља оригинал извода из матичне књиге умрлих. Остала документација се доставља након правноснажно окончаног поступка за расправљање заоставштине
Документација из овог члана доставља се заједно са преводом на српски језик који је оверен од стране овлашћеног тумача за српски језик.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Пријава потраживања може се поднети у року од годину дана од дана објављивања овог позива
О утврђивању права на исплату девизне штедње Управа одлучује најкасније у року од 120 дана од истека рока за подношење пријава потраживања
Додатне информације у вези са пријавом потраживања могу се добити преко бројева телефона: +381 11 2021 118; +381 11 2021 119 и путем електронске поште преко е-маил адресе staradevizna@komisijasds.gov.rs.

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
Бранко Дрчелић, с.р.Јавни конкурс за израду идејног решења за спомен-обележје Зорану Ђинђићу у Београду

 

ЈАВНИ МЕЂУНАРОДНИ ОТВОРЕНИ ДВОСТЕПЕНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ ЗОРАНУ ЋИНЋИЋУ НА СТУДЕНТСКОМ ТРГУ У БЕОГРАДУ

Расписивач конкурса:
Град Београд - Градска управа Града Београда, Секретаријат за културу. Задатак конкурса:
Циљ конкурса је добијање најквалитетнијег идејно-програмског решења за спомен-обележје Зорану Ћинђићу на Студентском тргу у Београду.
Смисао уметничког и програмског решења је достојно обележавање сећања на Зорана Ђинђића, на његов живот, дело и друштвене и историјске промене које је покренуо у Србији, као и на трагичну смрт на улазу у зграду Владе Републике Србије 12. марта 2003. године.
Простор у коме треба осмислити спомен-обележје чини део реконструисаног Студентског трга који
постаје пешачка зона, а према пројекту архитекте Бориса Подреке.
Очекује се да то буде у језику савремене визуелне уметности.
Тип конкурса:
По врсти, конкурс је јавни.
Према учесницима, конкурс је отворени.
По облику, конкурс је двостепени.
Према начину и предаји рада, конкурс је анонимни.
Језик конкурса је за домаће учеснике српски, а за иностране учеснике енглески.
Подлоге:
Конкурсни материјал учесници конкурса могу преузети без надокнаде на веб-порталу Града Београда (http://www.beograd.rs) и Друштва архитеката Београда (http://www.dab.ts/) од 30. марта 2017. године Рокови:
Крајњи рок за предају радова у првом степену конкурса је 15. јун 2017. године до 15 часова, без обзира на начин предаје рада (непосредно или поштом).
Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата првог степена конкурса је 30. јун 2017. године. Крајњи рок за предају радова у другом степену конкурса је 28. септембар 2017. године до 15 часова, без обзира на начин предаје рада (непосредно или поштом).
Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата другог степена конкурса је 16. октобар 2017. године.
Наградни фонд:
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова који одговарају пропозицијама конкурса за други степен, биће одабрано 6 (шест) радова.
Награде у укупном износу нето наградног фонда од 19.000 евра биће додељене према следећој расподели:
-прва награда 8.000 евра, -друга награда 5.000 евра,
-трећа награда 3.000 евра,
и три једнако вредна откупа од по 1.000 евра.
Исплате награда откупа за радове чији аутори имају пребивалиште на територији Републике Србије исплаћују се у динарској противвредности.

Првонаграђени рад биће одабран за реализацију.
Жири конкурса:
- професор Борис Подрека, архитекта,
- академик Душан Оташевић, сликар,
- академик Владимир Вeличковић, сликар,
- професор Чедомир Васић, сликар и
- Милутин Фолић, архитекта, главни урбаниста града Београда.
 ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЦИЉУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ - ОТУЂЕЊА ДИПЛОМАТСКЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЊУЈОРКУ, ТОКИЈУ, БОНУ И БЕРНУ

ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЦИЉУ ОТУЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ –ОТУђЕЊА ДИПЛОМАТСКЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЊУЈОРКУ (СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ), ТОКИЈУ (ЈАПАН), БОНУ (НЕМАЧКА) И
БЕРНУ (ШВАЈЦАРСКА)


Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Словенија и Република Србија - као једине државе сукцесори бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: „СФРЈ") -и као сувласници дипломатско-конзуларне имовине СФРЈ, као претходног титулара, овим објављују позив за учешће на конкурсу за пружање посредничких услуга у циљу отуђивања следећих непокретности1:
а) Стална мисија СФРЈ при ОУН у Њујорку, САД (Пета авенија 854, Њујорк 10065):
оквирне додатне информације: блок 1391, парцела 6, површина 3.600 квадратних
стопа/30 х 120, бруто стамбена површина 16.125 квадратних стопа, година изградње око
1910;
б) Резиденција сталног представника СФРЈ при ОУН у Њујорку, САД (Парк авенија 730,
Њујорк 10021); оквирне додатне информације: Стан 16/17Б, у кооп власништву,
718/30,000 деоница, блок 1385, парцела 37, назив пројекта: Рагк 715( 81. Согр, бруто
стамбена површина не рачунајући подрум 4,294 квадратне стопе, година изградње: 1929;
в) Амбасада и резиденција СФРЈ у Токију, Јапан (7-24, 4-chome, Kitashinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo): оквирне додатне информације: парцела 316-37 Кita Shinagawa 4-
Chome, Shinagawa Ward, Токио, регистрована укупна површина 995,27 т2 (приближно
28 т х 30 т), зграда 316-37 Кita Shinagawa 4-Chome, Shinagawa Ward, Токио укупна
површина 1.725,70 т2 (вредност наведена у документу пројектног плана зграде), година
изградње 1965;
г) Амбасада СФРЈ у Бону, Немачка (Schlossallee 5, 5300 Bonn 2), оквирне додатне
информације: земљишна књига Меhlem, земљишнокњижни уложак бр. 2865, површина
зграде и баште/дворишта 5.441 m2, Schlossallee 1 и 5, површина спратова 1.565 m2
(приземље, подрум, поткровље, подземна гаража са 14 паркинг места);
д) Амбасада и резиденција СФРЈ у Берну, Швајцарска (Seminarstrasse 5, 3006 Вегn),
оквирне додатне информације: насеље: бр. 199 Вегn 4, површина земљишта: укупно
1,760 m2, бруто површина зграде 540 m2, површина баште/дворишта 1,220 m2, година
изградње: 1978.
1 Подаци о имовини наведени у овом конкурсу су оквирни. Државе сукцесори не сносе никакву одговорност за њихову тачност. Прецизне информације се могу прибавити из јавних база података земаља у којима се предметна непокретна имовина налази. Државе сукцесори ће доставити релевантне податке којима располажу у вези с непокретном имовином наведеном у овом конкурсу одабраном понуђачу по обављеној процедури за избор понуђача.
Државе сукцесори наглашавају следеће:
- Услуга посредовања у циљу отуђивања целокупне горе наведене непокретне имовине биће додељена само једној јединственој агенцији за трговину некретнинама, с којом ће државе сукцесори закључити уговор;

Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања овог позива, док ће државе сукцесори пријављене понуђаче услуга о својој одлуци обавестити у року од 50 дана од крајњег рока за достављање понуда.

Међу референцама које их квалификују за успешно обављање посредовања у циљу отуђивања предметне имовине, заинтересовани понуђачи ће доставити следећу документацију, и дефинисати своје услове за пружање услуга посредовања. Заинтересовани понуђачи ће у своју достављену понуду укључити следеће:
а) Документа која потврђују да је понуђач регистровано привредно друштво;
б) Документа као доказ да понуђач има седиште, филијале или партнерске организације
у земљама у којима се налази имовина која је предмет продаје и које послују у наведеним
градовима (Њујорк, САД; Токио, Јапан; Бон, Немачка; Берн, Швајцарска);
в) Документа као доказ да је понуђач у последње три године остварио обрт од најмање
100 милиона USD;
г) Гаранцију за понуду у износу од USD 50.000,00 (гаранција ће бити враћена понуђачу
по потписивању уговора о посредовању),
д) Гаранција за ваљано извршење посла у износу од USD 100.000,00 (гаранција за ваљано
извршење посла ће бити враћена понуђачу по извршењу уговора о посредовању),
ђ) Доказе о финансијско-пословној солвентности.
е) Доказе о техничким и стручним могућностима и референце које доказују успешно
обављање посредничких услуга;
ж) Уверење да понуђач/правно лице и одговорно лице у правном лицу нису осуђивани
и кажњавани, у складу с правним прописима земље у којој је регистровано седиште
понуђача и у месту сталног настањења одговорног лица у правном лицу;

- Период важења понуде је најмање 90 дана од датума њеног достављања;

- Заинтересовани понуђачи своје понуде дефинишу у виду накнаде за посредовање, изражене као проценат укупне бруто продајне цене горе наведене имовине;

- Најнижа понуђена накнада за услуге посредовања ће бити одлучујући критеријум при избору понуђача, под условом да понуђач испуњава све горе наведене услове;


- Заинтересовани понуђачи своје понуде достављају (у запечаћеној коверти на којој је назначено „Не отварај") препорученом поштом следећем примаоцу:

Станислав Видович, Министарство спољних послова Републике Словеније, СИ-1001 Љубљана, Прешернова цеста 25,


- Државе сукцесори ће обезбедити процене тржишне вредности све горе наведене непокретне имовине одабраном понуђачу; процењена тржишна вредност имовине представља минималну тражену цену предметне имовине, изузев уколико државе сукцесори одлуче другачије;

- Продаја непокретности ће се по могућству извршити путем јавне лицитације или на било који други начин који је у складу с праксом на локалном тржишту некретнина за сваку предметну непокретност, према препоруци заинтересованих понуђача наведеној у њиховим односним понудама;

- Државе сукцесори задржавају право да не одаберу ниједног понуђача, чак и уколико су испуњени сви услови;

- Непокретна имовина наведена у овом огласу може се, а не мора, продати одвојено. Свака држава сукцесор понаособ мора да потврди продају сваке непокретности у складу са условима који ће бити договорени с подносиоцем најбоље понуде/потенцијалним купцем пре закључења продаје уколико је понуђена куповна цена нижа од процењене тржишне вредности или минималне тражене цене.

Контакт за додатне информације: gp.mzz@gov.si ili secretariat.mzz@gov.si


TENDER BOND (GUARANTEE)
Name of the bank: Place and date:
Beneficiary (Contracting Authority): Permanent Mission of the Republic of Slovenia to the United Nations in New York, 630 Third Avenue, 20th Floor, New York, N. Y. 10017, USA, representing the successor states of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, namely Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Slovenia and the Republic of Serbia
Guarantee No.
In accordance with the Invitation to tender for the provision of real estate sales services - the sale of diplomatic real estate in New Yok (United States of America), Tokyo
(Japan), Bonn (Germany), and Berne (Switzerland), dated   for the
following transaction: 1. Service of brokering the sale of immovable property listed above by a single real estate agency, which will be awarded the contract by the successor states of the former SFRY
for the needs of the Contracting Authority (beneficiary of this guarantee), the Tenderer
is bound - in order to prove seriousness of the Tender in this public procurement procedure - to submit a bank guarantee amounting to USD 50,000.00 (fifty thousand 00/100).
The bank is bound to pay the sum indicated in the following cases:
a) if the Tenderer withdraws or changes the bid during the Tender validity period specified in the Tender (e.g. until the successor states of the former SFRY notify tenderers of their decision) or
b) if the Tenderer having been notified of the acceptance of its Tender during the Tender validity period:

• fails or refuses to conclude the contract in compliance with the provisions of the Instructions to Tenderers, or
• fails or refuses to submit the performance bond in compliance with the provisions of the Instructions to Tenderers.
We hereby undertake to be bound within 15 days upon the receipt of the first written claim of the Contracting Authority to pay to the Contracting Authority the abovementioned sum without requiring any additional argumentation, if it states in its claim that this sum belongs to it due to the occurrence of one or both of the above cases and states which case or cases occurred.
The claim invoking the bond shall be submitted to the bank and it shall contain:
1. an original statement of the Contracting Authority invoking the performance bond in compliance with the aforementioned paragraph and
2. the original of the Tender Bond No. / .
This bond decreases with each, by this guarantee, realized payment.
This bond shall be valid until the Tenderer is selected in the aforementioned Tender
procedure and (in case the whole or partial Tender is accepted) until the moment when
the selected Tenderer concludes the contract with the Contracting Authority and submits
to it the performance bond, but no later than until the expiration of the validity of the
contract.
If we do not receive any claim from you regarding the payment of the guaranteed sum within 90 days from the deadline for submitting tenders, this guarantee ceases to be valid regardless of whether it has been returned. This guarantee is not transferable.

Any disputes between the beneficiary and the bank shall fall within the jurisdiction of the competent court in''.New York City and are subject to law, valid in New York City.
Bank
(Seal and signature)

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE FORM': Tender Bond (Form B-l)
The Tenderer may,submit equivalent suretyship insurance.with an insurance company with the same content as defined in this sample.

These instructions need not be enclosed to the bid / the application.


PERFORMANCE BOND (GUARANTEE)

Name of the bank: Place and date:
Beneficiary (Contracting Authority): Permanent Mission of the Republic of Slovenia to the United Nations in New.;York, 630 Third Avenue, 20th Floor, New York, N. Y. 10017, USA, representing the successor states of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, namely Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Slovenia and the Republic of Serbia
Guarantee No.

In   accordance   with   the   contract
(contract title, contract number, date), concluded between the beneficiary and the
contractor  (name of the Contractor)
for the performance of (subject matter of the contract),
in the time limit    • ■     (date, days, months), in the quantity and quality,
defined In the contract, the Contractor is bound to perform the following services:
Service of brokering the sale of immovable property listed above by a single real estate agency, which will be awarded the contract by the successor states of the former SFRY
On the Contractor's request, we hereby undertake to be irrevocably and unconditionally bound by this guarantee to pay USD 100,000.00 (in writing one hundred thousand 00/100) within 15 days upon the receipt of your first written claim, if the Contractor does not fulfill his contractual obligations in agreed quality, quantity and time limits defined in the aforementioned contract. Our obligation is also valid in case the fulfillment of contractual obligations is only partial.
The claim invoking the performance bond shall be submitted to the bank and it shall contain:
1. an original statement of the Contracting Authority invoking the performance bond In compliance with the previous paragraph, and
2. the original of the Performance Bond No. / .
This performance bondjdecreases with each, by this guarantee, realized payment.
This performance bond: shall be valid at the latest until . After the expiry of
this date, the bond shall be void. Our obligation expires automatically regardless of whether the bond has been returned.
If at any time during the validity of this bond the beneficiary agrees with the Contractor to extend the time limit for the execution of the awarded project, or in case the Contractor fails to fulfill the contractual obligations, the Contractor and the bank may reach a mutual agreement to extend the validity of this bond.
This bond is not transferable.
Any disputes between the beneficiary and the bank shall fall within the jurisdiction of the competent court in New York City and are subject to law, which is valid in New York City.

Bank
(Seal and signature)
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE FORM": Performance Bond (Form B-2)
The Tenderer may submit equivalent suretyship insurance with an insurance company with the same content as defined in the sample.

 ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У Републици Србији расписани су избори за народне посланике који ће бити одржани 24. априла 2016. године.

Држављани Републике Србије који имају боравиште у Црној Гори могу остварити право гласања подношењем захтева најкасније до 2. априла 2016. године. Захтев се подноси у Амбасади Републике Србије у Подгорици, Булевар Ивана Црнојевића бр. 10 од 09:00 до 14:00 часова.

У наставку је обавештење за упис у бирчки списак података о томе да ће бирач гласати у иностранству.


 


Oпширније...
Слање хуманитарне помоћи за прихват миграната у Србији

Сва заинересована правна и физичка лица која желе да упуте хуманитану помоћ Републици Србији ради обезбеђења што бољих услова за привремни прихват и смештај миграната на териорији Републике Србије, могу наћи детаљније иформације на сајту Управе царина Републике Србије www.carina.rs/lat/Stranice/HPCP.aspx

Отворени су посебни наменски рачуни за уплату новчане помоћи:

-Динарски наменски рачун: 840-0000003961721-84

-Девизни наменски мултивалутни рачун: 01-504642-100193230-000000-0000

                                                                              IBAN: RS35908504642019323074Шеста конференција новинара и медија дијаспоре

У Београду ће се 23. октобра 2015. године одржати Шеста конференција новинара и медија дијаспоре и Срба у региону. Детаљнија обавештења о конференцији могу се наћи на сајту: www.dijaspora.gov.rs/sesta-konferencija-novinara-i-medija-dijasporeУплате новца из иностранства преко "Пошта Србије"

„Пошта Србије“ је увела услугу преноса новца са иностранством на основу закључених уговора са поштанским управама Француске, Русије, Украјине и Белорусије, користећи софтвер Светског поштанског савеза.
Услуга је намењена свим грађанима који живе или су на привременом раду у иностранству, а који желе да пошаљу новац у Србију. Информишемо вас о предностима наведене услуге:
-максимална доступност, у више од 1200 пошта, чиме је покривена цела територија државе Србије,
-ценовна приступачност при чему накнаду приликом слања плаћа искључиво пошиљалац,
-једноставност слања и пријема новца – без додатне документације само уз важећи лични идентификациони документ и без обавезе отварања рачуна у банци,
-ефикасност – новац је доступан за исплату по правилу истог дана, а најкасније у року од 2 радна дана у зависности од земље и
-сигуран пренос путем заштићене мреже Светског поштанског савеза (http://www.upu.int)
„Пошта Србије“ ће на овај начин ускоро омогућити повезивање и са другим државама, и то најпре са: Црном Гором, Босном и Херцеговином, Хрватском и Португалијом.
У циљу детаљнијег информисања можете контактирати предузеће „Пошта Србије“ на телефон +381 11 3644-745 или на e-mail: novcano@ptt.rsПројект "Србија за Србе из Региона"-стипендије

Имајући у виду лимитираност буџета за 2015 годину, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обавестило је да тренутно нема моућности да понуди стипендије за нову генерацију студената у академској 2015/16 години  оквиру појекта "Србија за Србе из региона".Нова адреса Амбасаде Републике Србије у Подгорици

Амбасада Републике Србије у Подгорици налази се на новој адреси:

Булевар Ивана Црнојевића бр.10  - ГорицаПосета министра унутрашњих послова Републике Србије Н. Стефановића

Министар унутрашњих послова Републике Србије Небојша Стефановић боравио је у званичној посети Црној Гори 16. марта 2015. године. Током састанка са црногорским колегом министром Рашком Коњевићем констатована је веома успешна сарадња два министарства унутрашњих послова, посебно у делу криминалистичких полиција и ванредних ситуација.
Размотрене су могућности даљег јачања сарадње између полиција две земље, размене искуства на пољу европских интеграција и потписивања споразума о граничним прелазима.

 Полагање венца поводом Дана државности Републике Србије

Поводом Дана државности Републике Србије,  амбасадор проф. др Зоран Бингулац положио је венац  на Споменик Карађорђу у Подгорици, у недељу 15. фебруара 2015. године.КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ СРБА У ИНОСТРАНСТВУ У 2015. ГОДИНИ

Министарство културе и информисања Републике Србије расписало је 02. фебруара 2015. године Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2015. години.

Рок за подношење пријава је 31. 03.2015. године. Текст конкурса, обрасци за пријављивање и остала документација налазе се на сајту Министарства www.kultura.gov.rsДипломатски базар

Амбасада Србије је и ове године учествовала на хуманитарном дипломатском базару, који је одржан 6. децембра у Подгорици. На штанду  Амбасаде Србије особље Амбасаде је продавало српске производе које су донирале фирме из Србије, а прикупљена средства су предата Међународном клубу жена ради усмеривања Клиничком центру Црне Горе.

Поред захвалнице организатора за учешће на Базару, Амбасади Србијe  додељена je награда за најшармантније особље штанда Базара.Дан примирја у Првом светском рату

Поводом 11. новембра - Дана примирја у Првом светском рату, амбасадор Републике Србије у Црној Гори проф. др Зоран Бингулац положио је венац на спомен комплекс у Андријевици, посвећен српској војсци у Првом светском рату.

 

 Састанак амбасадора проф.др Зорана Бингулца са министром финансија Радојем Жугићем

Црногорски министар финансија Радоје Жугић састао се  31. октобра 2014. године са амбасадором проф.др Зораном Бингулцем. Разговарано је о пријатељским односима две земље које гаје традицију успешне билатералне сарадње, нарочито на пољу економије и финансија.  Договорено је да се у будућем периоду настави интензивна комуникација у циљу реализације договорених активности.Посета председнице Народне скупштине Републике Србије Маје Гојковић

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић боравила је у званичној посети Подгорици 20. октобра 2014. године.
Том приликом састала се са председником Црне Горе Филипом Вујановићем, председником Скупштине Ранком Кривокапићем, председником Владе Милом Ђукановићем, члановима парламентарне Групе пријатељства Србије и Црне Горе и представницима парламентарних странака. Током разговора истакнуто је да су односи Црне Горе и Републике Србије добри по разним нивоима, праћени обостраним разумевањем и заједничким циљем пуноправног чланства у ЕУ. Договорене су активности у циљу даљег унапређења парламентарне сарадње.


 Захвалница Влади Црне Горе за помоћ у санацији поплава у Србији

Амбасадор проф. др Зоран Бингулац уручио је 25. јула 2014. године премијеру Црне Горе Милу Ђукановићу захвалницу за помоћ коју је Црна Гора пружила у санирању последица поплава у Србији.
Амбасадор Бингулац је захвалио Влади Црне Горе за помоћ у новцу, опреми и људству којом су у значајној мери ублажене последице природне катастрофе.  У разговору је истакнуто задовољство оствареном сарадњом и укупним билатералним односима две пријатељске земље.Посета министра правде Републике Србије Николе Селаковића Црној Гори

Mинистaр правде Републике Србије Николa Селаковић боравио је 30. јуна и 1. јула 2014. године у званичној посети Црној Гори, на позив потпредседника Владе и министра правде Црне Горе Душка Марковића.
Два министра правде потписала су Анекс Меморандума о сарадњи између министарстава правде две земље. Министар Селаковић састао се и са замеником Врховног државног тужиоца Веселином Вучковићем, као и са председником Нотарске коморе Црне Горе Браниславом Вукићевићем.
Министар Селаковић посетио је и Митрополију црногорско-приморску на Цетињу и разговарао са Његовим Преосвештенством Епископом будимљанско-никшићким Г. Јоаникијем.

 Конкурси за пројекте Срба из региона и дијаспоре

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује два конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону. Конкурси су отворени од 04. новембра до 19. новембра 2014. године.

Вше о конкурсима можете сазнати на доњој веб-адреси:
http://www.dijaspora.gov.rs/newsletter/newsletter-konkurs.htmlДодељене стипендије за школску 2014/2015. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије донело је одлуку о додели стипендија за школску 2014/2015. годину у оквиру пројекта "Србија за Србе из региона".

Кандидати из Црне Горе којима је додељена стипендија су:

1.Бранимир Вулевић

2. Милица Дашић

3. Оља Крстовић

4. Невена ПетровићПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило је конкурс у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона" којим се безбеђују стипендије за младе припаднике српске националне заједнице из држава у региону.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све заинтересоване припаднике српске националне заједнице из држава у региону (Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Албаније, Бугарске и Црне Горе) старости од 18 до 35 година, да се пријаве за доделу стипендија Владе Републике Србије за основне, мастер или докторске студије на факултетима Универзитета у Београду.

Заинтересовани из Црне Горе се могу пријавити преко Амбасаде Републике Србије у Подгорици. Рок за подношење пријава је 31. јул 2014. године. 

Стипендија обухвата: припремну годину учења српског језика (осим за кандидате из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске),  бесплатну визу за привремени боравак, бесплатну нострификацију средњошколских/високошколских исправа, плаћене трошкове школарине течаја српског језика и изабраних студија, плаћен смештај и исхрана у установама студентског стандарда, здравствено осигурање и стипендију у износу од 15.000,00 динара месечно за трошкове превоза, уџбеника и остале трошкове.

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈЕ:

1. Кандидат мора да буде припадник српске националне заједнице.

2. Кандидат мора да има држављанство једне од држава у региону (Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Бугарске, Албаније и Црне Горе).

3. Кандидат мора да буде млађи од:
• 21 године за основне студије,
• 25 година за мастер студије,
• 35 година за докторске студије.

4. Кандидат мора да има:
• одличан успех у средњој школи за упис на основне студије,
• завршене основне академске студије обима 180 (за мастер студије обима 120 ЕСПБ) или 240 ЕСПБ (за мастер студије обима 60 ЕСПБ), са просеком оцена изнад 8,50
• завршене мастер студије обима 300 ЕСПБ за упис на докторске студије.

5. Кандидат мора да поседује комуникацијски ниво знања енглеског или српског језика.
6. Кандидат, након завршених студија, мора да се врати и да живи у држави из које је дошао.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР:

1. Биографија (CV) са контакт адресом, телефоном и e-mail адресом.

2. Кандидати за основне студије: оригинал или оверена копија средњошколских сведочанстава или дипломе о завршеној средњој школи;

Кандидати за мастер студије: оригинал или оверена копија дипломе о завршеним основним академским студијама са додатком дипломи;

Кандидати за докторске студије: оригинал или оверена копија дипломе са основних студија са додатком дипломи, оригинал или оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама са додатком дипломи

3. Копија пасоша

4. Две фотографије

5. Пописни лист са задњег пописа или оверена изјава да је кандидат припадник српске националности

Кандидати из Црне Горе који испуњавају услове за добијање стипендије, попуњени формулар заједно са потребном документацијом, достављају Амбасади Републике Србије у Подгорици. Селекцију и рангирање кандидата ће вршити Министарство просвете, науке и технолошког развоја, уз препоруку Савета за Србе у региону, а у складу са наведеним условима за добијање стипендије.

Формулар за пријаву се може преузети са следећег линка: 

http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/pdf/Prijavni-formular-2013.doc

 

 Сарадња МУП-а Републике Србије и МУП-а Црне Горе током туристичке сезоне

 Почев од 1. јула до 1. септембра 2014. године, у Црној Гори-у Бару, Будви и Херцег Новом свакодневно ће , заједно са својим црногорским колегама, радити по један униформисани полицијски службеник и један криминалистички полицајац МУП-а Републике Србије.

Телефони на које се грђани Републике Србије могу јавити ради информација и пружања помоћи у наредна два месеца су:


У Бару:  +381 66 889 43 72 и +381 66 889 43 75

У Будви: +381 66 889 43 74 и +381 66 889 43 76

У Херцег Новом: +381 66 8943 73 и + 381 66 889 43 77

 

 

 Информацијe о поплавама у Србији

Актуелне информације о поплавама у Србији могу се наћи на интернет страници сајта Министарства спољних послова Републике Србије

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/vazno/poplave?lang=cyr

 Дани жалости у Републици Србији

Влада Републике Србије донела је одлуку о проглашењу Дана жалости поводом смрти и страдања великог броја грађана у поплавама на територији Републике Србије. За Дан жалости одређују се 21, 22. и 23. мај 2014. године.

Тим поводом је отворена Књига жалости у Амбасади Републике Србије у Подгорици 21-23. маја 2014. године у периоду од 12-15 часова.Информације у погледу достављања помоћи за санације последица поплава у Србији

Амбасада Републике Србије захваљује свима који желе да упуте помоћ Србији за санацију поплава. Амбасада сугерише свим заинтересованим физичким и правним лицима да хуманитарну помоћ упућују у новцу, јер се потребе за одређеним врстама роба мењају, као и да достава робе захтева одређену процедуру и временски период.

У циљу лакшег прикупљања финансијске помоћи, Амбасада Републике Србије у Подгорици је отворила наменски жиро - рачун у „Комерцијалној банци а.д. Будва“ у Подгорици, на који грађани и правна лица у Црној Гори могу уплаћивати новчану помоћ, без наплате провизије:
Сврха уплате: Донација за поплаве у Републици Србији
Назив корисника: Комерцијална банка а.д. Будва
Број рачуна корисника: 525-1-41
Позив на број: 3100-23292-0070200020950

 

Донације путем  PayPal сервиса могу се уплатити на: floodrelief@gov.rs 

За достављање помоћи у роби, грађани и правна лица првенствено треба да се обрате Црвеном крсту у Подгорици, улица Јована Томашевића бр. 6. телефони : 241 819, 241 819.
Уколико физичка лица и фирме имају могућности сопственог транспорта робе,  треба да контактирају Амбасаду Србије у Подгорици како би добили све информације и одговарајућу потврду за превоз хуманитарне помоћи у Републику Србију. Са потврдом Амбасаде возила која превозе хуманитарну помоћ ослобођена су од плаћања путарина  на ауто-путевима у Србији.
Црвени крст Србије је обавестио да је у овом тренутку најпотребније:
-душеци
-постељина
-кревети на расклапање
-пелене за децу и одрасле
-чарапе
-веш
-дечија одећа
-батеријске лампе
-батерије за батеријске лампе
-средства за хигијену (сапун, тоалетни папир, папирни убруси,, хигијенски улошци, четкице за зубе, зубне пасте...)
-асепсол ознаке 5П
-гумене чизме

Министарство здравља Републике Србије је обавестило да се не могу прихватити донације од физичких лица у виду лекова и медицинских средстава које грађани лично донесу. Сва правна и физичка лица која желе да донирају лекове, медицинска и друга средства која су регистрована у Републици Србији, могу преко произвођача или велепродаја да изврше донацију централној апотеци Клиничког центра Србије, која даље врши расподелу и дистрибуцију на територији Србије.
У случају донације нерегистрованих лекова увоз донације врши се на основу одобрења Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Детаљне информације о најнеопходнијим лековима и медицинским средствима и начину њихове доставе могу се добити у Министарству здравља Републике Србије на телефоне: +381 11 3614-666 и +381 11 3616-257, као и путем мејл адресе: lekovi@zdravlje.gov.rs


 Незапамћене поплаве у Србији – жиро рачуни за уплату новчаних средстава за помоћ

Влада Републике Србије прогласила је ванредну ситуацију због огромних поплава које су погодиле територију Републике Србије, у циљу подизања капацитета ангажовања свих субјеката заштите и спасавања и отклањања последица од поплава.

Влада Републике Србије захваљује свима који нуде помоћ за санирање од поплава и показују висок степен солидарности са грађанима на поплављеним подручјима. Надлежним службама Републике Србије тренутно је најпотребнија помоћ у прибављању алуминијумских чамаца са мотором, хеликоптера, шатора и ћебади.

Сви грађани и фирме које желе да упуте помоћ у роби треба да је доставе у просторије Црвеног Крста у Подгорици, улица Јована Томашевића бр. 6, тел:  +382 20 241 819,  +382 20 242 918, или у подручне јединице Црвеног крста у другим општинама Црне Горе.

За сва физичка и правна лица која желе да уплате новчана средства за помоћ у санацији последица од поплава, Влада Републике Србије је отворила жиро-рачуне на које се новац може уплатити:

-динарски жиро рачун: 840-3546721-89 – Отклањање последица ванредних околности поплаве

-девизни жиро рачун: 01-504619-100193230-000000-0000 –Министарство финансија-Управа за трезор, Београд – наменски девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава, ИБАН код: RS35908504619019323080, са инструкцијма за уплату у EUR и USD ( у наставку)

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ У EUR

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A:  VALUE DATE – CURRENCY – AMOUNT

FIELD 50K:  ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:  DEUTDEFF
/INTERMEDIARY/

FIELD 57A:  /DE20500700100935930800
/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59:  /RS35908504619019323080
(BENEFICARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
   UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70:  DETAILS OF PAYMENT

 

ИНСТРУКЦИЈE ЗА УПЛАТУ У USD 

SWIFT MESSAGE FIN 103
FIELD 32A:  VALUE DATE – CURRENCY – AMOUNT

FIELD 50K:  ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:  BKTRUS33
/INTERMEDIARY/

FIELD 57A:  /04415465
/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59:  /RS35908504619019323080
(BENEFICARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
   UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70:  DETAILS OF PAYMENT

 Обележавање Дана победе над фашизмом

Поводом обележавања Дана победе над фашизмом у Другом светском рату, делегација Амбасаде Р. Србије у Подгорици на челу са амбасадором проф.др Зораном Бингулцем, положила је венац на меморијални споменик „Партизану борцу“ у Подгорици.Обележавање десетогодишњица погибије дванаесторо бугарских ђака, 5. април 2014. године

Поводом обележавања десетогодишњице погибије дванаесторо бугарских ђака, министри спољних послова Србије, Црне Горе и Бугарске-г-дин Иван Мркић, г-дин Игор Лукшић и г-дин Кристијан Вигенин положили су венце на споменик " Анђели са Лима" на месту страдања у Гостуну, општина Пријепоље,  као и на споменик „12 ружа“ у Бијелом Пољу, који је такође посвећен успомени на погинуле.
Тамо су се састали са председником општине, Александром Журићем, а потом са Емиром Хашимбеговићем, првим човеком општине Пријепоље. Тројица министара изразили су захвалност грађанима Пријепоља и Бијелог Поља, јер су својим залагањем, храброшћу и пожртвовањем из бугарског аутобуса који је слетео у кањон Лима спасли 38 деце старости од 13 до 15 година.

 Министри су  полагањем венаца такође обележили и  сећање на железничку несрећу која се догодила 26. јануара 2006. године код места Биоче, у близини Подгорице, у којој је страдало 43 људи.Обележавање десотогодишњице погрома Срба са Косова и Метохије, 17. март 2004. године

Поводом обележавања десетогодишњице погрома Срба са Косова и Метохије, који се десио 17. марта 2004. године, Амбасада Републике Србије у Подгорици организовала је у Књижари Матице српске пројекцију документарног филма „Погром 17. март 2004. године – Након десет година.

На тај начин, Амбасада је желела да подсети на стравичан догагађај пре десет година, када се на Косову и Метохији десило једно од највећих страдања српског народа у новијој историји. Тог дана је започео организовани и систематски напад албанских екстремиста на српска села и градове, на српске куће, цркве, манастире, гробља.

 Пријем поводом Дана Државности Републике Србије, 15. фебруар 2014. године

Поводом Дана државности, амбасдор Републике Србије проф. др Зоран Бингулац приредио је свечани пријем у винском подруму Шипчаник.

 Полагање венца на Споменик Карађорђу, 14. фебруар 2014. године

Њ.Е. амбасадор Републике Србије проф. др Зоран Бингулац одаће почаст и положити венац на Споменик Карађорђу у петак 14. фебруара 2014. године у 10:00 часова, у парку у Булевару Св. Петра Цетињског у Подгорици.
 

У оквиру обележавања Дана државности Републике Србије, одржаће се седница Српско-црногорског пословног клуба у петак, 14. фебруара 2014. године, у 16:30 часова (Шипчаник, Плантаже 13.јул).
 

 


 Дани српске културе

 
Амбасада Републике Србије
Дани српске културе

П о д г о р и ц а

 
Понедељак, 10. фебруар, Књижара Матице српске, Римски трг 50 

• 18:00  Свечано отварање манифестације „Дани српске културе“. Говори: Њ. Е. амбасадор Републике Србије у Црној Гори проф. др Зоран Бингулац.

• 18:15 Отварање изложбе графика „Константин“, Вељка Михајловића. Говоре: Мирко Тољић и Вељко Михајловић.

Поставка академског сликара Вељка Михајловића укључује више од 60 бакрописа са ликовима Светог Константина, првог хришћанског цара и његове мајке свете царице Јелене, уз откривање мотива православне иконографије, као и слојевите културне и уметничке баштине Србије и региона.

• 19:00  Промоција књиге Ивана Негришорца „Камена чтенија“. Говоре: Владика Будимљанско-никшићки Јоаникије, доц. др Горан Радоњић и аутор.

Уторак, 11. фебруар, Црногорско народно позориште

• 20:00 Представа: „Тако је морало бити“, Југословенско драмско позориште.
Режија: Егон Савин, по мелодрами Бранислава Нушића. Улоге: Предраг Ејдус, Бранка Петрић, Анита Манчић, Јелена Петровић, Михаило Јанкетић, Миодраг Радовановић, Радован Вујовић (Милош Анђелковић), Војин Ћетковић, Ана Симић (Јелена Ангеловски), Ана Станковић, Иван Пантовић. Представа је освојила три Стеријине награде (за режију, глуму и костимографију), као и награде на фестивалима (Смедерево, Врање, Вршац).
Среда 12. фебруар, Књижара Матице српске, Римски трг 50
• 19:00 Радомир Андрић, председник Удружења књижевника Србије, књига: „У палати правде само прамен“, поезија и антологија „Винопев – песме о вину“; Миодраг Јакшић, књижевник: „Арте брате“ (поезија), „Тријумф песме и вина“ (зборник песама и прича о вину) и „Српски песници југоисточне Европе“ (антологија); Бранислав Вељковић, секретар Удружења, „Узводно од анђела“ (књига песама).

 

                                                                                                 
Четвртак 13. фебруар, Књижара Матице српске, Римски трг 50
• 18:00 Душан Мрђеновић, „О историјату Мирослављевог јеванђеља – Судбина једне књиге“.    Реч је о представљању првог правог и потпуног факсимила најстарије српске ћириличне књиге. Само фототипско издање биће изложено у Књижари од 13. до 20. фебруара.
• 19:00  „Поуке и поруке Његошевог дела“ – Стихове говори Гојко Бурзановић, првак Црногорског народног позоришта.
Петак, 14. фебруар, Књижара Матице српске, Римски трг 50
• 16:00  проф. др Борко Вујичић, „Милутин Миланковић у свом времену“
Субота 15. фебруар, Књижара Матице српске, Римски трг 50
• 19:00   Промоција зборника „Српско језичко наслеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас“.
Говоре: Академик Јасмина Грковић–Мејџор и проф. др Јелица Стојановић
• 19:30  др Срђан Пириватрић, „900 година од рођења Стефана Немање“
Т и в а т
• Недеља, 9. фебруар, Центар за културу              20:00  „Тако је морало бити“, Југословенско драмско позориште.

Х е р ц е г  Н о в и
• Понедељак, 10. фебруар, Дворана Парк           20:00 „Тако је морало бити“, Југословенско драмско позориште.

К о т о р
• Четвртак, 13. фебруар, Кино „Бока“             19:30 Књижевно вече Александра Гаталице. Модератор проф. др Александар Јерков. (У сарадњи са Градском библиотеком и читаоницом – Котор и ЈУ Културни центар – „Никола Ђурковић“).

 Сервис за брзе одговоре на питања дијаспоре и Срба у региону

Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у региону основала је Сервис за брзе одговоре са намером да пружи помоћ у процесу добијања одговора на питања дијаспоре и Срба у региону која су у надлежности државних органа (лична документа, држављанство, статусна питања, питања својине, допунске школе и друга просветна питања).

Питања се могу поставити електронским путем преко сајта Канцеларије (www.dijaspora.gov.rs), путем телефона (број: +381 11 3202937) и личним достављањем у пријемно Одељење брзих одговора, ул. Васина бр.20, Београд, радним даном од 09:00 до 16:00 часова.Божићни базар "Хуманост спаја светове", 7. децембар 2013

Међународни клуб жена у Црној Гори, у сарадњи са Aмбасадом Уједињених Арапских Емирата (УАЕ), организовао је у суботу 7. децембра 2013. године традиционални добротворни Божићни базар под слоганом „Хуманост спаја светове“ у „Делта ситију”.

Циљ ове манифестације је да се прикупе средства за добротворну сврху кроз дружење и упознавање са традицијом других земаља, њиховим сувенирима, прехрамбеним и другим производима.

Ове године прикупљена средства намењена су за куповину апарата за дијагностику обољења ока и видног система за Одељење офтамологије Дечје болнице у Подгорици.
 

 Полагање венца поводом Дана примирја у Првом светском рату, 11. новембар 2013 године

Поводом Дана примирја у Првом светском рату, амбасадор Републике Србије у Црној Гори проф. др Зоран Бингулац положио је ловоров венац на Спомен плочу у Будви 11. новембра 2013. године.
Полагању венца присуствовали су градоначелник Будве Лазар Рађеновић и генерални конзул Републике Србије у Херцег Новом Марина Јовићевић.


 Додела стипендија у оквиру пројекта"Србија за Србе из региона" у школској 2013/14 години

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник PC", бр. 79/2005,101/2007 и 95/2010) и у складу са Пројектом „Србија за Србе из региона" усвојеног Закључком Владе 05 број 451-4134/2013 од 04.06.2013. године,

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ОДЛУКУ
о додели стипендија на основу Позива за пријављивање за доделу стипендија за школску 2013/2014. годину у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона"


1. ДОДЕЉУЈУ се стипендије на основу Позива за пријављивање за доделу стипендија за школску 2013/2014. годину у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона", кандидатима из држава региона:

ЦРНА ГОРА (5 кандидата):

1. Катарина Јовић, Филозофски факултет
2. Кристина Бојановић, Факултет политичких наука
3. Срђан Дурковић, мастер студије на Електротехничком факултету
4. Петар Тадић, Физички факултет
5. Стефан Бугарин, Медицински факултет


Министарство просвете, науке и технолошког развоја моли  да  кандидати, којима је одобрена стипендија, преко ДКП-а, у најкраћем року, доставе потврду свог учешћа у програму „Србија за Србе из региона“ , како би се предузеле даље активности у складу са установљеним процедурама.

 Освештање Саборног храма Христовог васкрсења, 6-7. септембар 2013.године, Подгорица

У оквиру обележавања 17 векова Миланског едикта, освештан је Саборни храм Христовог васкрсења у Подгорици, чија је изградња трајала две деценије. Светој архијерејској литургији која је уследила после освештања, присуствовали су поглавари православних цркава и црквени великодостојници.
Црквену церемонију освештања водио је патријарх васељенски Вартоломеј у присуству православних патријарха.
У литургији су учествовали московски, јерусалимски и српски патријарх, архиепископи помесних православних цркава, архијереји Српске православне цркве и свештеници.
Српски патријарх Иринеј рекао је да освештање Саборног храма Христовог васкрсења представља велики и славни дан не само за нашу цркву и народ већ и за читаво православље и хришћанство. Oсвештање Саборног храма је круна прославе годишњице Миланског едикта, нагласио је патријарх Иринеј.

Вече уочи освештања Храма, одржана је свечана академија посвећена теми “Слобода вере“. Том приликом,  говорио је митрополит Српске православне цркве у Црној Гори Његово Високопреосвештенство господин  Амфилохије оценивши да градећи Храм Христовог васкрсења, будимо у себи и свим људима веру у непобедивост добра, истине и живота. Овај храм је место братимљења људи и узајамног праштања и представља позив на праштање и помирење у Црној Гори.

Председник Црне Горе Филип Вујановић, уједно и председник Почасног одбора за обележавање 1700 година Миланског едикта, истакао је да свечаности присуствују  осим православаца, и католици, и припадници исламске вере и других вера који показују оно што је суштина Миланског едикта: да је вера велика само ако је у стању  да коегзистира и гарантује мир . На крају свог говора, захвалио се свима који су својим присуством обогатили Црну Гору и учинили је тога дана центром Васељенског православља

Освештењу Храма  присуствовао је црногорски председник Филип Вујановић, потпредседник Владе Црне Горе и шеф дипломатије Игор Лукшић, председник Републике Српске Милорад Додик, амбасадор Републике Србије Зоран Бингулац,  представници других хришћанских цркава и верских заједница, као и и велики број верника и грађана Црне Горе и региона.

 

 

.Посета председника Владе Републике Србије Ивице Дачића Црној Гори, 20. септембар 2013. г.

Председник Владе Републике Србије Ивица Дачић боравио је у  званичној  посети Црној Гори, током које се састао с највишим државним званичницима .
С премијером Србије, у посети Црној Гори, боравио је је и министар спољних послова Иван Мркић, министар привреде Саша Радуловић и министар саобраћаја Александар Антић.
Премијер Дачић је на конференцији за новинаре после разговора с премијером Ђукановићем оценио да је много времена потрошено на ствари које нису од суштинског значаја за животе грађана две државе и њихове односе. "Нисмо се бавили суштином. Бавили смо се дељењем, а не тражењем заједничких интереса", оценио је г. Ивица Дачић.
У разговору са председником Црне Горе Филипом Вујановићем,  премијер Дачић изразио је  уверење да  блискост две државе треба да буде основ сарадње у свим областима.

Он је констатовао потребу заједничких напора на унапређењу економске сарадње, посебно у погледу инфраструктурних пројеката од заједничког интереса.
Председник Вујановић је, са своје стране, истакао да су односи Црне Горе и Србије блиски и пријатељски, какви треба да буду и убудуће, користећи просторе сарадње и партнерства у свим областима. Он је истакао да интензитет и квалитет државних односа представља добру основу за наставак и снажење економске сарадње, укључујући и заједничко деловање на трећим тржиштима.

Приликом сусрета са председником Скупштине Црне Горе Ранком Кривокапићем, констатовано је да између две државе постоји разумевање из којег произилази добра сарадња две земље на економском, али и административном нивоу.

Током посете, премијер Дачић се у Амбасади Србије у Подгорици одвојено састао са лидерима СНП-а и Демократског фронта - Срђаном Милићем и Миодрагом Лекићем.

 


Oпширније...
Предаја акредитивних писама амбасадора Зорана Бингулца, 19. септембар 2013. године

Новоименовани амбасадор Републике Србије у Црној Гори проф. др Зоран Бингулац предао је акредитивна писма председнику Црне Горе г. Филипу Вујановићу у председничкој резиденцији на Цетињу.
Том приликом, амбасадор Бингулац  је изјавио  да блискост две државе треба да буде основ сарадње у свим областима, истичући да ће таквом партнерству посветити свој дипломатски мандат. Нагласио је да смо упућени једни на друге и да наша блискост у историји и садашњости треба да буде јасна порука за будућност.
Председник Вујановић је, са своје стране,  констатовао блиске и пријатељске односе Црне Горе и Србије, понављајући да они треба да буду пример региона и као такви препознати у међународној заједници. Такође је нагласио да интензитет и квалитет државних односа представља добру основу за наставак и снажење економске сарадње, али и сарадње у области културе, образовања, науке и спорта.

 

 Предаја копија акредитивних писама новоименованог амбасадора проф. др Зорана Бингулца, 10. септембар 2013. г.

 

Новоименовани амбасадор проф. др Зоран Бингулац предао је 10. септембра 2013. године копије акредитивних писама државном секретару за политичка питања у МВПЕИ амбасадору Владимиру Радуловићу. Том приликом, амбасадор Зоран Бингулац казао је да се радује предстојећој мисији у Црној Гори и истакао да ће се током свог мандата посветити реализацији пројеката од узајамног интереса.
Обострано је оцењено да добри и интензивни односи две пријатељске земље, оснажени заједничком европском перспективом, пружају могућност за континуирано унапређивање свеукупне сарадње.

 

 Прослава 800 година Ђурђевих ступова

У Беранама је 4. августа 2013. године свечано обележено 800 година манастира Ђурђеви ступови. Свету архијерејску Литургију  служили су епископи Српске Православне Цркве као и епископи Јерусалимске Патријаршије и Руске Православне Цркве. Богослужењем је началствовао Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј. Литургији су, поред многобројног верног народа, присуствовали премијер Србије г. Ивица Дачић, министар просвете г. Жарко Обрадовић, министар културе и информисања г. Братислав Петковић, одлазећи амбасадор Србије у Подгорици г. Зоран Лутовац, амбасадор Руске Федерације г. Андреј Нестеренко и амбасадор Украјине гђа Оксана Сљусаренко.
Након Литургије, у порти манастира одржан је пригодан уметнички програм.
Поводом прославе осам векова манастира Ђурђеви Ступови Патријарху српском г. Иринеју и председнику Владе Србије г. Ивици Дачићу уручена је медаља Светог Георгија првог реда.


 

 Гостовање изложбе "Остављам вам само речи", Десанка Максимовић

На иницијативу Народне библиотеке Србије, у згради Централне народне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ на Цетињу организована је репрезентативна изложба под називом „Остављам вам само речи“ поводом обележавања 115 година од рођења и 20 година од смрти Десанке Максимовић.
Изложбу је отворила директорка Националне библиотеке Црне Горе Јелена Ђуровићa, a у име Народне библиотеке Србије, присутнима се обратила Мирјана Станишић.
Истакле су да је изложба настала од репрезентативних делова заоставштине Десанке Максимовић (списи и белешке песама, лична документа, предмети из свакодневног живота) и да је Цетиње, после Београда, Ваљева, Бања Луке, један од ретких градова чији су грађани у прилици да виде јединствене изложбене експонате везане за живот и рад славне песникиње, који су до сада чувани код њених потомака.

 


 Oпроштајне посете амбасадора Зорана Лутовца, 22. и 23. јул 2013. године

Амбасадор Зоран Лутовац примљен је у одвојене опроштајне посете од стране највиших црногорских званичника, ПР Филипа Вујановића, ПВ Мила Ђукановића и ППВ и МВПЕИ Игора Лукшића.
 Црногорски званичници су изразили задовољство успоном билатералних односа Србије и Црне Горе и ангажовањем амбасадора Лутовца на њиховом унапређењу.
Заједничка оцена на свим састанцима је да односи две земље иду узлазном путањом, да су пријатељски и садржајни, те да постоји простор за њихово даље интензивирање, посебно на плану економије.

 

 Позив за пријављивање за доделу стипендија за школску 2013/2014

На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре као и матичне државе и Срба у региону, Влада Републике Србије је одобрила Пројекат „Србија за Србе из региона" којим се безбеђују стипендије за младе припаднике српске националне заједнице из држава у региону.

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

за доделу стипендија за школску 2013/2014. годину у оквиру Пројекта:

„СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА"


Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све заинтересоване припаднике српске националне заједнице из држава у региону (Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Албаније и Црне Горе) старости од 18 до 35 година да се пријаве за доделу стипендија Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона".
Заинтересовани се могу пријавити преко надлежног Дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у својој држави.
Рок за достављање пријавних формулара и пропратне документације је 10. јули 2013. године.

Стипендија Владе Републике Србије обухвата припремну годину учења српског језика (осим за кандидате из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске) и похађање основних, мастер или докторских студија на факултетима Универзитета у Београду.
Кандидати из Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе не похађају припремну годину учења српског језика већ се одмах уписују на основне, мастер или докторске студије.
Стипендија обухвата: бесплатну визу за привремени боравак, бесплатну нострификацију средњошколских/високошколских исправа, плаћене трошкове школарине течаја српског језика и изабраних студија, плаћен смештај и исхрана у установама студентског стандарда, здравствено осигурање и стипендију у износу од 15.000,00 динара месечно за трошкове превоза, уџбеника и остале трошкове.

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈЕ:


1. Кандидат мора да буде припадник српске националне заједнице.
2. Кандидат мора да има држављанство једне од држава у региону (Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Албаније и Црне Горе).
3. Кандидат мора да буде млађи од:
• 21 године за основне студије,
• 25 година за мастер студије,
• 35 година за докторске студије.
4. Кандидат мора да има:
• одличан успех* у средњој школи за упис на основне студије,
• завршене основне академске студије обима 180 (за мастер студије обима 120 ЕСПБ) или 240 ЕСПБ (за мастер студије обима 60 ЕСПБ), са просеком оцена изнад 8,50*,
• завршене мастер студије обима 300 ЕСПБ за упис на докторске студије.
5. Кандидат мора да поседује комуникацијски ниво знања енглеског или српског језика.
6. Кандидат, након завршених студија, мора да се врати и да живи у држави из које је дошао.

*Напомена: Просек се утврђује према систему оцењивања у држави у којој је кандидат стекао средње, односно високо

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР:

1. Биографија (CV) са контакт адресом, телефоном и e-mail адресом.

2. Кандидати за основне студије: оригинал или оверена копија средњошколских сведочанстава или дипломе о завршеној средњој школи;

Кандидати за мастер студије: оригинал или оверена копија дипломе о завршеним основним академским студијама са додатком дипломи;

Кандидати за докторске студије: оригинал или оверена копија дипломе са основних студија са додатком дипломи, оригинал или оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама са додатком дипломи.

3. Копија пасоша;

4. Фотографија.

Кандидати који испуњавају услове за добијање стипендије, попуњени формулар заједно са потребном документацијом, достављају надлежним Дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у државама у којима живе.
Селекцију и рангирање кандидата ће вршити Министарство просвете, науке и технолошког развоја, уз препоруку Савета за Србе у региону, а у складу са наведеним условима за добијање стипендије.

 

 

 Програм учења српског језика на даљину

Универзитет у Београду објавио је да је на Филолошком факултету, у оквиру Центра за српски језик као страни језик, покренут програм учења српског језика на даљину. Центар за српски језик као страни језик има дугу традицију у подучавању страних студената, а дипломе које полазници добијају по завршетку курса међународно су признате.
Поред наставе језика, полазници се кроз програм учења српског као страног језика, упознају и са основама српске културе и историје. Овај курс је до сада био намењен превасходно страним студентима и страним држављанима који наставу похађају у самом Центру. Увођењем програма за учење на даљину, овај квалитетно осмишљени течај постаће доступан и српској дијаспори, студентима славистике у иностранству, као и свима који су заинтересовани за учење српског језика.

Детаљније информације о програму доступне су на сајту www.learnserbian.fil.bg.ac.rs
 Гостовање сценаристе и редитеља Срђана Кољевића у Никшићу и Подгорици, 16. мај 2013. године


Амбасада Републике Србије у ЦГ
Матица српска - Друштво чланова у ЦГ и
Студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности


Вас позивају на предавање
СРЂАНА КОЉЕВИЋА
Приповедачке стратегије савременог филма

Четвртак 16. мај у 13:00 часова
Амфитеатар Филозофског факултета у Никшићу

Модератор: Доц. др Горан Радоњић

и

Ауторско вече
СРЂАНА КОЉЕВИЋА

Четвртак 16. мај у 20:00 часова
Књижара Матице српске
Рисмки трг 50, Подгорица


Говоре:
Срђан Кољевић
Горан Радоњић

Након вечери пројекција филма
"КРУГОВИ"

Срђан Кољевић (Сарајево, 31. децембар 1966) је српски филмски сценариста и редитељ, доцент на Катедри за драматургију Факултета драмских уметности у Београду.
Један је од најактивнијих и најнаграђиванијих сценариста у Србији и региону. Више пута добитник свих националних признања за стваралаштво у области филмског сценарија.
Био је сценариста, ко-сценариста и сарадник на сценарију за 12 дугометражних играних филмова и два дугометражна документарна филма.
Сам је режирао два филма по сопственом сценарију: „Сиви камион црвене боје“ и „Жена са сломљеним носем“.

Филм Сиви камион црвене боје (2004), који је и режирао, добио је 11 међународних награда на 40 фестивала, (укључујући и награду Министарства културе Немачке за најбољи филм),
као и 13 награда на домаћим фестивалима. Године 2007. био је ко-сценариста филма Клопка, првог српског филма који је ушао у ужи избор за награду Оскар,
и првог српског сценарија чија су права за римејк откупљена у Холивуду.
Радио је и као сарадник за међународне односе испред Југословенске кинотеке.

Филмографија (дугометражни играни филмови):

Кажи зашто ме остави (1993. ко-сценариста)
Убиство с предумишљајем (1996. сарадник на сценарију)
Стршљен (1998. ко-сценариста)
Небеска удица (2000. ко-сценариста)
Нормални људи (2001. ко-сценариста)
Наташа (2001. сценариста)
Сиви камион црвене боје (2004. режисер и сценариста)
Едуарт (2007. сарадник на сценарију)
Клопка (2007. ко-сценариста)
Љубав и други злочини (2008. ко-сценариста)
Микро еглима (Смалл Цриме) (2008. сарадник на сценарију, супервизор)
Жена са сломљеним носем (2010. режисер и сценариста)
Кругови (2012. ко-сценариста )Полагање венца поводом 9. маја-Дана победе над фашизмом

Поводом 9. маја-Дана победе над фашизмом, амбасадор Републике Србије Зоран Лутовац положио је венац на Споменик партизану-борцу на брду Горица у Подгорици.

 

 

 Званична радна посета министра спољних послова Републике Србије Ивана Мркића Црној Гори, 19. април 2013. године

Министар спољних послова Републике Србије Иван Мркић боравио је у званичној радној посети Црној Гори 19. априла 2013. године.
Том приликом, сусрео се са највишим званичницима Црне Горе.
Поред министра вањских послова и европских интеграција Црне Горе Игора Лукшића, министар спољних послова Републике Србије Иван Мркић имао је разговоре и са председником Филипом Вујановићем, председником Скупштине Ранком Кривокапићем и председником Владе Милом Ђукановићем.

Ова посета је била прилика да се размотре сва билатерална питања, стање односа у региону, актуелности у процесу евроинтеграција, као и приоритети у будућим корацима сарадње две земље.

Током посете, два министра су потписала Споразум између Републике Србије и Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама.

 

Aудио-видео запис са конференције за штампу

 

 

                                           

                        

                                   

                                                                    Промоција књиге „ Лингвистика књижевног текста“ проф. др Милоша Ковачевића, 12. и 13. април 2013. године

У организацији Амбасаде Републике Србије и Матице српске-Друштва чланова у Црној Гори, у подгоричкој књижари  Матице српске и Црквено-народном дому Св. Василије Острошки у Никшићу, организована је промоција књиге „ Лингвистика књижевног текста“ проф. др Милоша Ковачевића који важи не само за једног од водећих лингвиста славистике и србистике, већ и за лингвисту који својим радовима обележава науку о језику у најширем смислу.

Поред мноштва научних радова и 20 књига, објавио је 16 уџбеника српског језика за основну и средњу школу и сматра се једним од најактивнијих учесника у дискусијама о српском језику у доба изазова по српски језик и науку о српском језику.

Поред аутора, о књизи су говорили доцент др Драго Перовић, проф. др Јелица Стојановић и доцент др Михаило Шћепановић.  Књига третира проблем стилистике разоткривајући на који начин различити књижевни жанрови развијају не само језик и књижевност, већ и саму науку указујући на нове могућности језичког ковања и обликовања, стилистички вез и ткање.

 Вести
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ
Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње
Јавни конкурс за израду идејног решења за спомен-обележје Зорану Ђинђићу у Београду
ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЦИЉУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ - ОТУЂЕЊА ДИПЛОМАТСКЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЊУЈОРКУ, ТОКИЈУ, БОНУ И БЕРНУ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Слање хуманитарне помоћи за прихват миграната у Србији
Шеста конференција новинара и медија дијаспоре
Уплате новца из иностранства преко "Пошта Србије"
Пројект "Србија за Србе из Региона"-стипендије
Нова адреса Амбасаде Републике Србије у Подгорици
Посета министра унутрашњих послова Републике Србије Н. Стефановића
Полагање венца поводом Дана државности Републике Србије
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ СРБА У ИНОСТРАНСТВУ У 2015. ГОДИНИ
Дипломатски базар
Дан примирја у Првом светском рату
Састанак амбасадора проф.др Зорана Бингулца са министром финансија Радојем Жугићем
Посета председнице Народне скупштине Републике Србије Маје Гојковић
Захвалница Влади Црне Горе за помоћ у санацији поплава у Србији
Посета министра правде Републике Србије Николе Селаковића Црној Гори
Конкурси за пројекте Срба из региона и дијаспоре
Додељене стипендије за школску 2014/2015. годину
ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
Сарадња МУП-а Републике Србије и МУП-а Црне Горе током туристичке сезоне
Информацијe о поплавама у Србији
Дани жалости у Републици Србији
Информације у погледу достављања помоћи за санације последица поплава у Србији
Незапамћене поплаве у Србији – жиро рачуни за уплату новчаних средстава за помоћ
Обележавање Дана победе над фашизмом
Обележавање десетогодишњица погибије дванаесторо бугарских ђака, 5. април 2014. године
Обележавање десотогодишњице погрома Срба са Косова и Метохије, 17. март 2004. године
Пријем поводом Дана Државности Републике Србије, 15. фебруар 2014. године
Полагање венца на Споменик Карађорђу, 14. фебруар 2014. године
Дани српске културе
Сервис за брзе одговоре на питања дијаспоре и Срба у региону
Божићни базар "Хуманост спаја светове", 7. децембар 2013
Полагање венца поводом Дана примирја у Првом светском рату, 11. новембар 2013 године
Додела стипендија у оквиру пројекта"Србија за Србе из региона" у школској 2013/14 години
Освештање Саборног храма Христовог васкрсења, 6-7. септембар 2013.године, Подгорица
Посета председника Владе Републике Србије Ивице Дачића Црној Гори, 20. септембар 2013. г.
Предаја акредитивних писама амбасадора Зорана Бингулца, 19. септембар 2013. године
Предаја копија акредитивних писама новоименованог амбасадора проф. др Зорана Бингулца, 10. септембар 2013. г.
Прослава 800 година Ђурђевих ступова
Гостовање изложбе "Остављам вам само речи", Десанка Максимовић
Oпроштајне посете амбасадора Зорана Лутовца, 22. и 23. јул 2013. године
Позив за пријављивање за доделу стипендија за школску 2013/2014
Програм учења српског језика на даљину
Гостовање сценаристе и редитеља Срђана Кољевића у Никшићу и Подгорици, 16. мај 2013. године
Полагање венца поводом 9. маја-Дана победе над фашизмом
Званична радна посета министра спољних послова Републике Србије Ивана Мркића Црној Гори, 19. април 2013. године
Промоција књиге „ Лингвистика књижевног текста“ проф. др Милоша Ковачевића, 12. и 13. април 2013. године
Архива вести